Koszyk 0

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookies w sklepie internetowym ksiegarnia.isphs.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym ksiegarnia.isphs.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
  1. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
    1. Sklep: sklep internetowy ksiegarnia.isphs.pl
    1. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Sklepu;
    1. Właściciel: Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, ul. Lanciego 9H, 02-792 Warszawa, NIP: 5851467829, REGON: 221994104, KRS 0000482352;
    1. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Sklep i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
    1. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
    1. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
   1. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
  1. Celem Polityki jest w szczególności:
    1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Sklepie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
   1. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
  1. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 1. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Sklep do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

  1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
  1. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
    1. przetwarzane zgodnie z prawem,
    1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
    1. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   1. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
    1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
    1. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
    1. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
   1. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  1. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 1. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

  1. Cookies wykorzystywane są w celu:
    1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika;
    1. optymalizacji korzystania z Sklepu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
    1. tworzenia statystyk,
    1. utrzymania sesji Użytkownika,
   1. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
  1. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  1. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  1. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Sklepie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  1. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Sklepu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
  1. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 1. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
    1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
    1. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
   1. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 1. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

  1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01/16/2018. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
  1. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  1. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.